Regulamin

REGULAMIN

Platformy Kursów „OnlineMarketingPRO Jacek Stanek”

 https://sklep.stanekjacek.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Platforma Kursów „OnlineMarketingPRO Jacek Stanek” dostępna pod adresem internetowym https://sklep.stanekjacek.pl prowadzona jest przez firmę: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp, z siedzibą w: ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, NIP: 5213641211, REGON: 146433467, reprezentowaną przez: „OnlineMarketingPRO Jacek Stanek” Kokotów 510, 32-002 Węgrzce Wielkie, adres poczty elektronicznej: stanekjacekinfo@gmail.com , telefon: +48 604563806.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, do przedsiębiorców jak i do przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających z Platformy Kursów (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Przedsiębiorców na prawach konsumenta będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta, chyba że wyraźne zaznaczono w poszczególnych punktach inaczej.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Platformy Kursów „OnlineMarketingPRO Jacek Stanek”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.      Definicje:

 1. DOWÓD ZAPŁATY –faktura elektroniczna lub paragon elektroniczny wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie na podstronie Serwisu po adresem https://sklep.stanekjacek.pl/zamowienie/  umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży i płatności
 4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz w którym zostały udostępnione produkty zakupione przez niego w Serwisie.
 7. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. MATERIAŁY EDUKACYJNE– materiały edukacyjne w wersji cyfrowej udostępniane za pośrednictwem Serwisu.
 9. UMOWA – umowa dostępu do serwisu zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 10. USŁUGA – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika płatna usługa polegającą na udostępnieniu za pomocą serwisu materiałów edukacyjnych.
 11. PLATFORMA KURSÓW – Platforma Kursów „OnlineMarketingPRO Jacek Stanek” –  Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: https://sklep.stanekjacek.pl
 12. PŁATNOŚĆ– wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy 24.
 13. PRODUKT ELEKTRONICZNY – materiały zakupione lub dostępne w Serwisie Internetowym, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w tym : e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Serwisu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne.
 14. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 15. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 17. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – „OnlineMarketingPRO Jacek Stanek” dostępna pod adresem internetowym https://sklep.stanekjacek.pl prowadzona jest przez firmę „OnlineMarketingPRO Jacek Stanek” w Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp, z siedzibą w: ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, NIP: 5213641211, REGON: 146433467, adres poczty elektronicznej: stanekjacekinfo@gmail.com , telefon: +48 604563806 reprezentowana przez Jacek Stanek
 18. SERWIS– serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.stanekjacek.pl
 19. SYSTEM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem
 20. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu elektronicznego zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 21. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 22. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 23. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 24. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

2.1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) opłacenia Produktu elektronicznego (3) zalogowaniu się w Serwisie do Konta za pomocą danych wysłanych przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej przez Usługobiorcę. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : stanekjacekinfo@gmail.com

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) zakceptowania regulaminu zakupów oraz (3) kliknięciu na stronie Serwisu, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.  Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

2.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie są chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Usługodawca nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim

2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanekjacekinfo@gmail.com

2.4.2.   Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz  załączenia zdjęcia reklamowanej Usługi  (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Usługodawcy.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu oraz zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu.

3.2. Cena Produktu lub Produktu elektronicznego, uwidoczniona na stronie Serwisu, podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie, wraz z podatkami, Produktu lub Produktu elektronicznego  będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

3.3.    Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie za pomocą Formularza Zamówień:

3.3.1.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. Złożenie Zamówienie w Serwisie nie wymaga założenia Konta przez Użytkownika.

3.3.2.   Po złożeniu zamówienia, sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera: oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz informacje o utworzeniu  dla klienta konta, link do logowania do zakupionych produktów elektronicznych, a także otrzymuje login (e-mail) oraz hasło do konta w serwisie na dane, które podał podczas zakupu. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail produkty elektronicznie w Serwisie może skorzystać z uprzednio założonego Konta.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.  Płatność on-line (Przelewy24.pl)

4.1.2.  Płatność PayPal.

4.1.3.  Płatności w Serwisie są obsługiwane przez przez Krajową Instytucję Płatniczą Grupę DialCom24 w skład której wchodzą spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935, operatora serwisu płatności Przelewy24, oraz spółka DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000306513

4.2.      Termin płatności:

4.2.1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.3. Forma potwierdzenia płatności dla Klienta:

4.3.1. Zawierając Umowę sprzedaży i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur oraz paragonów w formie elektronicznej.

4.3.2. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej bądź paragonów w takiej samej formie jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur bądź paragonów w formie papierowej. Jednocześnie zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie pozbawia go możliwości do otrzymania faktur w wersji papierowej. W celu otrzymania faktury w wersji papierowej Klient powinien wyrazić chęć otrzymania wersji papierowej faktury, bądź paragonu pisząc na adres: stanekjacekinfo@gmail.com

4.3.3. Do każdego zamówienia, w którym podany jest numer NIP Klienta, dołączana jest elektroniczna faktura VAT.  Do zamówień, które nie posiadają numeru NIP, wystawiana jest faktura imienna.

4.3.4. Elektroniczna faktura VAT jest wystawiana dopiero w momencie zrealizowania zamówienia przez Serwis.

4.3.5. Elektroniczna faktura VAT jest wysyłane do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia w formacie PDF. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu.

4.3.6. Jeśli dane na fakturze VAT mają zawierać inne informacje niż te podane w polach dot. wysyłki zamówienia, należy uwzględnić to przy składaniu zamówienia w odpowiednim do tego polu w Formularzu Zamówienia.

4.3.7. W związku z obowiązującymi przepisami od dnia 1 stycznia 2020 roku,  wystawiony  paragon przez Sprzedawcę, który nie zawiera NIP nabywcy, nie będzie stanowić podstawy do wystawienia przez Sprzedawcę faktury, która zawierałaby NIP nabywcy.

 1. SPOSOBY I TERMIN WYSYŁKI PRODUKTU

5.1.     Wysyłka Produktów elektronicznych nastąpi w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłaty i /lub przyjęcia Zamówienia do realizacji, chyba że opis produktu jasno wskazuje dłuższy czas wysyłki (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu).

5.2. Zamówienie będzie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail.

5.3. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Serwisie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez Klienta i Serwis lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.

5.4. Produkty elektroniczne dostępne są dla Klienta  niezwłocznie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp do konkretnego kursu online  wysyłany jest także na warunkach wspomnianych w zdaniu poprzednim. Dostęp ten może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu czy innego Produktu elektronicznego. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.

5.5. Produkty elektroniczne udostępniane są na Koncie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

5.6. W sytuacji, gdy Klient wybierze płatność przy dokonywaniu zamówienia, czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5.7. Zgodnie z regulaminem dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o prawach konsumenta.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanekjacekinfo@gmail.com

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Sprzedającemu. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługujące konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

7.1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanekjacekinfo@gmail.com Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od udostępnienia materiałów edukacyjnych, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem („Gwarancja Satysfakcji”).

7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3.  Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

7.4. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7.5.   Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

7.6.  Konsumentowi zgodnie z art 38. Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.7. Konsument wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do usługi elektronicznej przed terminem, o którym mowa w pkt 7. 1 niniejszego Regulaminu i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy w momencie rozpoczęcia korzystania z tej usługi.

7.8.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna dla produktów elektronicznych się od dnia zawarcia umowy

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.11. W przypadku usługi elektronicznej, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.2.2.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

8.2.4. Zapisy dot. pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur nie odnoszą się do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 1. SĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będącymi Konsumentami, którzy są Przedsiębiorcami  zawierającymi ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że  posiada ona dla przedsiębiorcy charakter zawodowy, wynikający m.in. z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącego Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3. W wypadku klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4.  Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7. W wypadku usługobiorców nie będących konsumentami, usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 1. DANE OSOBOWE W SERWSIE

11.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca.

11.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

11.3.    Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu:

11.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

11.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.

11.4.    Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

11.4.1.  pisemnie na adres: Kokotów 510, 32-002 Węgrzce Wielkie;

11.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanekjacekinfo@gmail.com

11.5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu przed zawarciem danej umowy.

11.6. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://sklep.stanekjacek.pl/polityka-prywatnosci/

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.    Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.

12.2.    Zmiana Regulaminu:

12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).